Informace k zájezdům

Poznávací zájezdy

Minimální počet účastníků u autobusových zájezdů je 35 osob. Může dojít ke změně programu, pořadí navštívených míst a objektů z důvodů neočekávaných okolností, které nebyly známy v době přípravy katalogu.

U poznávacích zájezdů nejsou v cenách zahrnuty vstupy do placených objektů, muzeí a historických památek, lanovky, zubačky, lodní výlety aj. U každého zájezdu uvádíme doporučené kapesné, které by mělo pokrýt návštěvu těchto míst a další drobné nákupy (pohlednice, známky, WC apod.). Bližší informace ohledně výše kapesného uvádíme v pokynech. Další valuty na případné stravování a osobní výdaje si každý účastník vezme dle vlastního uvážení.

Letecká doprava

U zájezdů s leteckou dopravou využíváme služeb velkých leteckých společností nebo charterových letů ve spojení s dalšími cestovními agenturami. V návaznosti na mimořádné okolnosti v leteckém provozu, které nelze ovlivnit, si letecká společnost vyhrazuje právo změny letových časů, jedná se zejména o zpoždění vlivem povětrnostních podmínek apod.

Informace o času odletu jsou vždy uvedeny v pokynech, letenky obdržíte od pracovníka naší CK na letišti 2 hodiny před plánovým odletem. Ceny leteckých zájezdů se mohou změnit v průběhu roku – může dojít k navýšení letištních a bezpečnostních tax a palivového příplatku ze strany dodavatele – letecké společnosti. Tyto skutečnosti nemůže CK ovlivnit.

Autobusová doprava

Přepravu zajišťujeme výhradním dopravcem fy Jančík JANCIK transport s.r.o. a dalšími najímanými autobusy námi osvědčených a renomovaných dopravců. Autobusová doprava je zajištěna kvalitními zahraničními autobusy splňující emisní normu EURO 4 a více, jsou vybaveny bezpečnostními pásy, toaletou, DVD, klimatizací a pohodlnými zájezdovými sedačkami, které jsou polohovatelné ve dvou směrech.

U řidičů si budete moci zakoupit občerstvení – teplé i studené nápoje v Kč.
Během cesty jsou cca každé 3-4 hodiny hygienické přestávky na odpočívadlech. U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností zpoždění způsobeného nečekanou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech, technické problémy apod., které nemůže CK ani dopravce ovlivnit.

Cestovní doklady - dospělí, děti, kam lze cestovat s OP, víza, Pokyny na cestu

Před odjezdem si zkontrolujte své cestovní doklady (cestovní pasy, občanské průkazy), a to hlavně jejich platnost. Za správnost dokladů si odpovídá každý účastník sám. Aktuální informace o formalitách vyžadovaných pro tranzit nebo vstup do dané země si můžete také zjistit na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz. Udělení víz je v přímé kompetenci ambasád jednotlivých zemí.

POKYNY NA CESTU
Pokyny na cestu jsou zasílány emailem /proto je nutné do smlouvy o zájezdu uvést emailovou adresu/, nebo poštou přímo naší CK případně do cestovní kanceláře či agentury, kde si klient zájezd zakoupil. Informace pro účastníky rozesíláme 7 dnů před odjezdem.

Nástupní místa a zasedací pořádek

Za platné nástupní místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno ve smlouvě o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří VSACAN TOUR. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením CK VSACAN TOUR. Cestující musí být na místě srazu cca 15 minut před uvedeným odjezdem. Pokud není klient připraven na místě odjezdu včas, musí si zajistit transfer sám a na vlastní náklady.

Pokud na uvedeném nástupním místě nebudou min. 4 osoby má CK právo změnit zajištění dopravy z daného místa a navrhne klientům nejbližší nástupní místo po trase.

Při tvoření zasedacího pořádku je rozhodující především datum zakoupení – záleží v jakém pořadí se klienti přihlašují. Můžeme také přihlédnout k individuálním požadavkům. Při tvoření zasedacího pořádku je rozhodující především datum zakoupení – záleží v jakém pořadí se klienti přihlašují. Můžeme také přihlédnout k individuálním požadavkům.

V případě zajištění předních míst v autobuse doporučujeme včasnou koupi zájezdu. Kupujete-li zájezd na poslední chvíli, neočekávejte, že budete umístěni v přední části autobusu. Zasedací pořádek je známý až den před odjezdem, také bude vyvěšen při vstupu do autobusu (mají jej k dispozici řidiči a průvodce).

Zavazadla a Ubytování/doobsazení

Kvůli přetěžování autobusu si může každý účastník zájezdu vzít s sebou 1 příruční tašku (s jídlem a nezbytnými osobními věcmi) a 1 velké zavazadlo /kufr nebo tašku/ o hmotnosti do 15 kg do zavazadlového prostoru. Není vhodné brát krosny a batohy z důvodu malé skladnosti a možnosti poškození dalších zavazadel. Nadlimitní zavazadla jako neskladné batohy, kartony s balenou vodou či pivem nebudou naloženy do autobusu.

UBYTOVÁNÍ/DOOBSAZENÍ
Přihlásí-li se na zájezd samostatně cestující klient/ka/, budeme se snažit najít a doobsadit tyto klienty s osobou stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji dle počtu samostatně přihlášených osob na daný zájezd.

Pokud se však ke klientovi přes veškerou snahu nepodaří najít spolubydlící, klient si musí připlatit za ubytování v jednolůžkovém pokoji (informace ohledně příplatku v CK). O takové situaci Vás budeme informovat cca týden před odjezdem zájezdu.

Průvodci a památky UNESCO

Na zájezdech Vás budou doprovázet naši zkušení průvodci. V některých městech nebo historických objektech nedovoluje místní vyhláška vykonávat průvodcovskou činnost – pouze místním průvodcům s licencí platnou v dané lokalitě.

Pod názvem UNESCO najdete v našich programech místa /historické památky nebo přírodní krásy/, která jsou zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva chráněných organizací UNESCO.

Informace k zájezdům podle zákona 159/1999 Sb.

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona 159/1999 Sb.
Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.

Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, https://www.uniqa.cz/, zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO: 270 82 121, http://www.fiducia.cz/, kontaktní údaje: adresa: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída 10, 110 00 Praha 1, telefonní číslo +420 272 101 020, e-mail adresa: fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. Dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.