Pojištění

Zákonné pojištění CK proti úpadku 

Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o. splnila všechny podmínky, jež ukládá zákon č. 159/1999 Sb. a má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u UNIQA pojišťovny, a.s.

VSACAN TOUR udělila UNIQA pojišťovně, a.s. a společnosti FIDUCIA, s.r.o. souhlas k poskytnutí informace
o existenci pojištění. Toto pojištění je již zahrnuto do ceny zájezdů. Klientům je mj. zaručeno zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky a vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil. Aktuální seznam pojištěných CK je k nahlédnutí na stránkách Asociace českých cestovních kanceláří a agentur zde

Cestovní pojištění

V katalogových cenách zájezdů cestovní kanceláře VSACAN TOUR s.r.o. (mimo zájezdů a pobytů v ČR, kde lze dokoupit tarif D3S) je zahrnuto kompletní cestovní pojištění v zahraničí včetně připojištění léčebných výloh společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 (k dispozici v cestovní kanceláři VSACAN TOUR s.r.o.). Všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, jsou platné ve sjednané zeměpisné zóně - vždy však s výjimkou států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem. Pojištění se vztahuje i na státy, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v ČR platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Rozsah sjednaného cestovního pojištění zákazníků CK u UNIQA pojišťovna, a. s.

Tabulka tarifů, pojistných rizik a pojistných částek

K5S Zóna 1

Evropa, včetně vyjmenovaných ostrovů a území dle UCZ/Ces/20, mimo ČR

K5S Zóna 2

území všech států světa, mimo ČR a mimo zónu 1

D3S Zóna 3

území ČR

 

v ceně zájezdu

v ceně zájezdu

26,- Kč/den

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000,-Kč

5 000 000,-Kč

 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

     

- náklady na repatriaci pojištěného

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

- náklady na vyslání opatrovníka

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

- zachraňovací náklady

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

- náklady vzniklé zpožděním letu

do výše max. plnění

do výše max. plnění

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

1 500 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

do výše max. plnění

do výše max. plnění

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

1 500 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000,-Kč

150 000,-Kč

150 000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000,-Kč

300 000,-Kč

300 000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc v zahraničí)

300,-Kč/den

300,-Kč/den

300,-Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000,-Kč

1 000 000,-Kč

1 000 000,-Kč

Náklady na náhradní ubytování (COVID-19)

30.000,- Kč

30.000,- Kč

 

Náklady na náhradní dopravu (COVID-19 )

20.000,- Kč

20.000,- Kč

 

Připojištění zavazadel

15 000,-Kč

5 000,-Kč/ks

15 000,-Kč

5 000,-Kč/ks

15 000,-Kč

5 000,-Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80%), maximálně do výše

20 000,-Kč

35 000,-Kč

¨

20 000,- Kč

Pojištění náhrady dovolené (80%), maximálně do výše

20 000,-Kč

35 000,-Kč

20 000,- Kč

Volitelné navýšení limitu pojistného plnění ZÓNA 1

Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80%), max. do výše 30.000,- Kč

200,- Kč

Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80%), max. do výše 40.000,- Kč

300,- Kč

Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80%), max. do výše 50.000,- Kč

400,- Kč


Volitelné navýšení limitu pojistného plnění ZÓNA 2

Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80%), max. do výše 50.000,- Kč

250,-Kč

Pojištění stornovacích poplatků/náhrady dovolené (80%), max. do výše 85.000,- Kč

600,-Kč

Zpracování osobních údajů pojišťovnou UNIQA

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlavním kritériem při poskytovaní našich služeb je nepochybně spokojenost Vás, našich klientů, a proto přizpůsobujeme každou naši nabídku Vašim nejrozmanitějším potřebám a přáním. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Ochraně Vašich osobních údajů tak věnujeme značnou pozornost, abychom mohli předejít každému neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromí. UNIQA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem osobních údajů je společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, telefonní číslo: 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz (dále též „UNIQA“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY? Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: Vaše identifikační a kontaktní údaje, sociodemografická data (jako např. věk či rodinný stav), informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (např. transakční údaje), lokační údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu a další nezbytné údaje. Informace získáváme jednak přímo od Vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy, a také od jiných osob a z veřejně dostupných zdrojů. Podrobný přehled osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/ osobni-udaje/ Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat

2.1 Bez nutnosti Vašeho souhlasu
(a) Zpracování na základě plnění právní povinnosti Osobní údaje zpracováváme na základě požadavků, které nám zejména klade zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Přehled všech právních předpisů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách UNIQA.
(b) Zpracování na základě smlouvy Osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu.
(c) Zpracování na základě oprávněných zájmů Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů a nabízet Vám další služby a produkty. Některé osobní údaje zpracováváme pro účely prevence a odhalování trestných činů, k obhajobě právních nároků a pro předávání v rámci skupiny UNIQA pro jejich další zpracování.

2.2 S Vaším souhlasem
(a) Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů pro účely přípravy smlouvy Abychom Vám mohli nabídnout některé činnosti a vybrané produkty (např. životní pojištění), je nezbytné, abychom se před uzavřením smlouvy seznámili s některými informacemi o Vás, které mohou mít charakter zvláštní kategorie osobních údajů (dříve citlivé osobní údaje, např. informace o zdravotním stavu anebo Váš dynamický biometrický podpis). Za tím účelem potřebujeme Váš souhlas, ale pouze jednou.
(b) Marketing Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací, např. pro zasílání individuálních nabídek námi poskytovaných služeb.
(c) Telefonní hovory Pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání Vašich přání mohou být Vaše hovory nahrávány. Podrobný přehled situací, během kterých zpracováváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem anebo bez něj, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/

3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? V rámci poskytování našich služeb může docházet k automatizovanému zpracování některých údajů, tzv. profilování. Profilování spočívá v automatizovaném zpracování osobních údajů za použití informačních systémů a jeho cílem je zkvalitnění našich služeb a jejich přizpůsobení pro Vaše potřeby. Žádné rozhodnutí se však neděje čistě na základě automatizovaného zpracování, vždy rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit.

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? Osobní údaje zpracovává přímo UNIQA nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, asistenční společnosti a jiní dodavatelé, pojišťovací zprostředkovatelé, zajistitelé, ostatní pojišťovny a další subjekty). Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít společnosti ze skupiny UNIQA Insurance Group, dále mohou být Vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Informace o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé osobní údaje předáváme, naleznete v seznamu zpracovatelů na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME? Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Právo odvolat souhlas Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právo na opravu Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Právo na omezení zpracování V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Seznam případů, kdy můžete uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/ Právo vznést námitku Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. Stejně tak můžete vznést námitku proti automatizovanému rozhodování. Právo na přenositelnost Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností UNIQA druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na výmaz V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. Seznam důvodů umožňujících uplatnění práva na výmaz osobních údajů naleznete na webové stránce www.uniqa.cz/informace/ Právo podat podnět nebo stížnost V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

7. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 488 125 125, e-mailem na adrese info@uniqa.cz nebo písemně na korespondenční adrese UNIQA: Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. Rovněž se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e mailu osobniudaje@uniqa.cz, nebo na adrese Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. Povinně zveřejňované údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete na našich stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/