Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů cestovní kanceláří

Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti CK – VSACAN TOUR s. r.o.
Společnost VSACAN TOUR s. r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).
Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s uzavřením smlouvy se společností VSACAN TOUR s. r. o. poskytnete.

Správce osobních údajů
VSACAN TOUR s. r. o., IČO: 44741561 se sídlem Dolní nám. 344, 755 01 Vsetín, společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2484, telefon +420 571 423 424, email: vsacantour@vsacantour.cz, webová stránka http://www.vsacantour.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
VSACAN TOUR s. r. o. zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem v průběhu kontraktačního jednání či při uzavření jakékoliv smlouvy se společností VSACAN TOUR s. r. o. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Běžné osobní údaje, které při uzavření smlouvy zákazník poskytne např.: jméno a příjmení, emailová adresa, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, datum a místo narození, číslo bankovního účtu. IP adresa atd.. Při kontraktačních jednání se společností VSACAN TOUR s. r. o. či při uzavření smlouvy se společností VSACAN TOUR s. r. o. se neposkytují žádné osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 Nařízení.

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou poskytovány za účelem řádného uzavření smlouvy, k řádné identifikaci zákazníka, zajištění plnění ze smlouvy a k zasílání obchodních novinek zákazníkům, dále za účelem marketingu. V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:
1) pro komunikaci se zákazníkem (např.: zasílání faktur, upozornění, výzev, nabídek
2) pro účely statistických přehledů plnění zákazníka

Právní základ zpracování osobních údajů
1) zpracování je nezbytné pro účely uzavření smlouvy či plnění ze smlouvy, která byla se zákazníkem uzavřena
2) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který společnosti VSACAN TOUR, udělil zákazník nad rámec zpracování pro účely plnění ze smlouvy
3) v souvislosti s plněním právních povinností správce, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU
4) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků správce nebo pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob, oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků správce.

Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy se společností VSACAN TOUR s. r. o. a případně v rámci další komunikace se zákazníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které zákazník společnosti VSACAN TOUR s. r. o. poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámce zákonných důvodů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti VSACAN TOUR nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti VSACAN TOUR může společnost VSACAN TOUR s. r. o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje
Osobní údaje zpracovává přímo společnost VSACAN TOUR s. r. o. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro společnost VSACAN TOUR s. r. o., takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do třetí země ani k mezinárodní organizaci.

Zpřístupnění údajů jiným osobám
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro společnost VSACAN TOUR s. r. o., se kterými bude společnost VSACAN TOUR s. r. o., při poskytování podpory spolupracovat.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
Souhlas se zpracováním se uděluje na celou dobu uzavření smlouvy se zákazníkem. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše). Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu uzavření smlouvy a na nezbytnou dobu po skončení této smlouvy v souladu s právními předpisy v systému společnosti  VSACAN TOUR s. r. o..

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost VSACAN TOUR s. r. o. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 odst. 1 Nařízení. Kopii zpracovávaných osobních údajů poskytne správce bezúplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Ochrana práv subjektu údajů
Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení, opravu, výmaz, omezení zpracování.

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.