Podmínky úhrady zájezdů a benefity

Naše zájezdy můžete platit bankovním převodem, hotovostí v kanceláři, platební kartou online a nebo formou benefitů (FKSP).

Zálohy a platební kalendář

Jak platit naše zájezdy?

Při objednání zájezdu do 29. 02. 2024 je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 1000, - Kč/os., u leteckých zájezdů činí záloha 2000, - Kč/os. při podpisu smlouvy o zájezdu.

Záloha je splatná do 7 dnů po sepsání smlouvy.

60 dní před datem odjezdu je pak zákazník povinen doplatit zálohu do 50% z celkové ceny.

Při objednání po 29. 02. 2024 hradí klient zálohu ve výši 50% z celkové ceny.

Záloha je splatná do 7 dnů od sepsání smlouvy.

V případě nedodržení termínu úhrady je CK oprávněna odstoupit od smlouvy.

Při uzavření zájezdu u smluvních partnerů je zákazník povinen uhradit zálohy i doplatek na účet prodejce. Smluvní prodejce vybírá zálohové platby jménem CK.

Doplatek ke složené záloze je zákazník povinen složit nejpozději do 30 dnů před odjezdem na účet CK, příp. smluvního prodejce. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet CK. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna objednaný zájezd zrušit.4. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem - odletem je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.

Po uzavření smlouvy o zájezdu zákazník nemůže uplatnit slevu na zájezd, kterou pořadatel vyhlásí v době po uzavření smlouvy o zájezdu. Plné znění najdete zde

Benefity a FKSP

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ BENEFIT PLUS, Up Česká republika, Sodexo Benefity:

Je možné je uplatnit max. do hodnoty 50% z celkové ceny zájezdu, celkově však maximálně do 10 000 Kč na smlouvu (nikoliv na jednu osobu). Přičemž platí pouze pro toho, komu jsou benefity přímo určeny (zaměstnanci od zaměstnavatele) a pro jeho příbuzné v přímé linii.

Daná podmínka platí pro všechny zájezdy. ·

- platba musí být hlášena předem, nejpozději při rezervaci zájezdu, nelze je uplatnit na doplatek·
- platbu přes výše uvedené benefity je možné využít pouze na úhradu základní ceny zájezdu nevztahuje se na úhradu doplňkových služeb (např. příplatky nad rámec základní ceny, výlety apod.).·
- lze využít pouze na vícedenní zájezdy·
- nelze směňovat za hotovost, nelze na ně vracet, a to ani v případě, že dojde ke stornu zájezdu.·
- benefity lze uplatnit pouze na zájezdy organizované VSACAN TOUR s.r.o.

Up ČR přijímáme pouze tyto typy:
Gallery Beta, Gallery Beta FKSP, Šek dovolená, Cadhoc, Unišek +, Unišek + FKSP -

Sodexo Benefity přijímáme tyto typy:
Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus PassF

- vyhrazujeme si právo odmítnout platbu zájezdu přes Benefit Plus, Up Česká republika či Sodexo Benefity