Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE VSACAN TOUR, s. r. o.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecní smluvní podmínky pro zákazníky cestovní kanceláře VSACAN TOUR, s.r.o. IČO: 44741561, se sídlem Dolní náměstí 344, 755 01 Vsetín (dále jen „Podmínky “) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s uvedenými dokumenty a zavazuje se je dodržovat.

2) ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Cestovní kanceláří se rozumí VSACAN TOUR, s.r.o. IČO: 44741561, se sídlem Dolní náměstí 344, 755 01 Vsetín (dále jako “CK”)
2. Zákazníkem CK se rozumí:
a) osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s CK smlouvu o zájezdu, nebo
b) osoba, které byla smlouva postoupena v souladu s § 2532 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3) VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu. Obsah smlouvy je určen §2527 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Povinnost závazné rezervace - zaknihování zájezdu objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany CK vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy. Podpisem smlouvy o zájezdu či částečnou úhradou zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní a prohlašuje, že obdržel Všeobecné smluvní podmínky, které tvoří nedílnou součást smlouvy.
2. Při objednání zájezdu do 29. 02. 2024 je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 1000, - Kč/os (u leteckých zájezdu činí záloha 2000, - Kč/os) při podpisu smlouvy o zájezdu. Záloha je splatná do 7 dnů po sepsání smlouvy. 60 dní před datem odjezdu je pak zákazník povinnen doplatit zálohu do 50% z celkové ceny.
Při objednání po 29. 02. 2024 hradí klient zálohu ve výši 50% z celkové ceny. Záloha je splatná do 7 dnů od sepsání smlouvy. V případě nedodržení termínu úhrady je CK oprávněna odstoupit od smlouvy. Při uzavření zájezdu u smluvních partnerů je zákazník povinen uhradit zálohy i doplatek na účet prodejce. Smluvní prodejce vybírá zálohové platby jménem CK.
3. Doplatek ke složené záloze je zákazník povinen složit nejpozději do 30 dnů před odjezdem na účet CK, příp. smluvního prodejce. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet CK. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna objednaný zájezd zrušit.
4. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem - odletem je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.
5. V případě, že zákazníkem odsouhlasený návrh předložené smlouvy o zájezdu je doručen CK až po vyznačené lhůtě, případně, je-li smlouva vyplněna ze strany zákazníka neúplně a nebo v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, je CK oprávněna prodat zájezd dalšímu zájemci.
6. Po uzavření smlouvy o zájezdu zákazník nemůže uplatnit slevu na zájezd, kterou pořadatel vyhlásí v době po uzavření smlouvy o zájezdu.
7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem přijetí smlouvy ze strany CK. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na cestovní smlouvě vyznačených ručí objednatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednatel zájezdu je i smluvním plátcem, není-li plněno nebo dohodnuto odlišně.

4) SJEDNANÉ SLUŽBY
1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na smlouvě o zájezdu a odvozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky musí být taxativně písemně uvedeny ve smlouvě nebo jejím doplňku a potvrzeny CK a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.
2. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými na smlouvě, odjezd a příjezd budou potvrzeny v cestovních pokynech, nejpozději 7 dnů před odjezdem.
3. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v rámci jednoho dne stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK poskytovat záruky a žádnou náhradu.
4. Zákazníci jsou povinni dostavit se na místo nástupu transferu (přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech) včas, a to nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem. Pokud se zákazník ve lhůtě určené nedostaví, je povinen si transfer zajistit sám a na vlastní náklady.
5. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uvedeno v cestovní smlouvě potvrzené CK.

5) CENY A JEJICH ÚHRADA
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK. Orientační ceny zájezdů a dalších služeb poskytovaných CK jsou uvedeny v katalogu. Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve smlouvě o zájezdu.
2. Katalogové ceny CK jsou kalkulovány kursem zahraničních měn, který je platný v době, kdy je katalog vydán. V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kursu může dojít ke zvýšení ceny o skutečný kursový rozdíl, případně zvýší-li se cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, či se navýší platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu.
3. Nedílnou součástí ceny zájezdu je zákonné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře a také kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh u UNIQA pojišťovny. CK - resp. průvodce předá klientům doklad o pojištění zákazníka.
4. Zákazník, který cestuje samostatně, bere na vědomí, že pokud se přihlásí na zájezd sám, a nepřihlásí se další samostatně cestující účastník, je povinen uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj /cca týden před odjezdem bude klienta informovat CK/.

6) ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
1. CK si tímto vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy o zájezdu ve smyslu § 2531 odst.1 písm. a) občanského zákoníku a ve smyslu § 2530 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.
2. Navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě podle smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Obdobně se postupuje i v případě, že vnější okolnosti nutí pořadatele podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu, nebo nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal.
3. CK oznámí zákazníkovi společně s předložením návrhu na změnu smlouvy jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to:
a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,
b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy,
c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a
d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
4. Změny před zahájením zájezdu
I. Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např. změnu programu, trasy apod.), případně služby nebo zájezd zrušit. Takové změny CK oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Při změně ceny zájezdu CK tuto skutečnost zákazníkům sdělí taktéž neodkladně. Pokud zákazník neodstoupí ze smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí.
II. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, a to bez jakýchkoliv storno poplatků:
- Při zrušení služeb nebo zájezdu ze strany CK nebo při závažné změně programu nebo způsobu přepravy. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě a CK nemohla předem tuto skutečnost ovlivnit.
5. Změny odjezdu /odletu/ odplutí
I. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu /odletu/ odplutí, které nemůže CK ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem /odletem/ odplutím), vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
II. Za platné nástupní místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno ve smlouvě o zájezdu a je potvrzeno cestovní kanceláří. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením CK. V případě nedostatečného počtu přihlášených z odjezdového místa je cestovní kancelář oprávněna odjezdové a příjezdové místo zrušit a klienti budou včas předem kontaktováni a informováni o možnosti nejbližšího nástupního místa. Cestujícím v takovém případě nevzniká právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna podle Všeobecných podmínek.
6. Změny v průběhu zájezdu CK
Změny v průběhu zájezdu je CK oprávněna provádět pouze v případě nutnosti a ochrany zdraví a bezpečí zákazníků, není-li možné dodržet stanovený program, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK povinna:
I. Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.
II. Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK nebo k okolnostem, které ovlivnil zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny.
III. Zákazník bere na vědomí, že vstup do některých plánovaných objektů a atrakcí není umožněno rezervovat s předstihem a musí být CK zakoupen/zajištěn až na místě. V případě, kdy dojde k situaci, že zástupci CK a zákazníkům nebude umožněn vstup do plánovaného objektu, nebo atrakce a to z důvodu na straně poskytovatele a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu státních/náboženských svátku, mimořádných rekonstrukcí, bezpečnostních/hygienických důvodů, případně z důvodu vyprodání vstupů, bude se CK snažit zajistit vhodný náhradní program. Zákazníkovi tak vzniká nárok na vrácení ceny vstupného do objektu nebo atrakce, byla-li z jeho strany již uhrazena. Nemožnost vstupu do plánovaného objektu nebo atrakce, způsobená poskytovatelem, není důvodem pro odstoupení od smlouvy.

7) ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZÁKAZNÍKEM A ZMĚNY V REZERVACI
1. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu CK. Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností ze strany CK, pak je zákazník povinen zaplatit CK odstupné /stornopoplatky/ v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami.
2. Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:
Doba před stanoveným odjezdem, ve které CK obdrží odstoupení od smlouvy STORNOPOPLATEK /odstupné/ na osobu (z ceny zájezdu)

více než 60 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 500,- Kč
59 - 45 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % (minimálně 1000,- Kč)
44 - 30 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 %
29 - 15 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 %
14 - 7 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 %
6 dní a méně - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 %

U jednodenních zájezdů činí stornopoplatek 100%.
Klient má nárok 60 dní a více před odjezdem změnit destinaci či termín bez poplatku (neplatí pro letecké zájezdy).
Změny provedené v době kratší než 59 dnů před odjezdem lze ze strany CK považovat za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku (viz. storno poplatky).

3. Pokud dojde ke stornu z mimořádně vážných důvodů (nemoc, úmrtí, úraz, živelná pohroma) jsou storno poplatky pojištěny do výše 80% účtovaných nákladů (viz. pojištění). Toto se netýká základního storno poplatku 500 Kč při zrušení zájezdu více než 61 dní před odjezdem.
4. Pokud se zákazník nedostaví či zmešká odjezd zájezdu, případně musí být před započetím cesty či při jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení již zaplacené ceny zájezdu.
5. Změna nástupního místa je možná nejpozději 4 dny před datem odjezdu zájezdu (např. nejpozději 01.08., pokud datum odjezdu je 05.08.). V době 3 dny a méně před odjezdem bude za změnu účtován poplatek 500,- Kč.

8) ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK
1. CK může odstoupit od smlouvy (zrušit zájezd), pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než
1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo
b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
2. CK v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

9) REKLAMACE
1. Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce nebo delegáta či průvodce CK v místě konání zájezdu, provede písemnou reklamaci a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. V případě, že reklamace nebude podána písemně a bez zbytečného prodlení, vystavuje se zákazník riziku, že se zmenší, omezí nebo zanikne nárok na uznání reklamace a úhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od data podání, pokud se nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.
2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoliv způsobem, zejména, nikoliv však výlučně: - Zasláním e-mailu na adresu vsacantour@vsacantour.cz - Zasláním reklamace na adresu provozovny prodávajícího Dolní náměstí 344, 755 01 Vsetín, - Telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na www.vsacantour.cz/

10) CESTOVNÍ DOKLADY A OSOBNÍ ODPOVĚDNOST
Každý zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních, vakcinačních, dopravních a dalších bezpečnostních předpisů jakož i zákonů, restrikcí a zvyklostí zemí a míst, do kterých cestuje. Dbá i na to, aby platnost cestovního dokladu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců. Cizí státní příslušníci si obvykle zajišťují víza sami a CK nenese zodpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víza nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou, z nedodržení výše uvedených předpisů nese zákazník ke své tíži. V průběhu zájezdu klient sám zodpovídá za doložení a zajištění si bezinfekčnosti dle podmínek dané země a na své náklady.

11) POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Všichni zákazníci CK jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištěni v souladu s ustanovením zákona č.159/1999 Sb. V katalogových cenách zájezdů CK (mimo zájezdů a pobytů v ČR) je zahrnuto cestovní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen pojišťovna). Rozsah cestovního pojištění, limity pojistného plnění a další informace o pojištění jsou uvedeny v katalogu zájezdu CK v části “Důležité informace” a na www.vsacantour.cz v části „Dokumenty / Cestovní pojištění klientů.“ Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP /k náhledu na http://www.vsacantour.cz/kategorie/vseobecne-podminky-pojisteni.aspx /. V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Pojištění se v případě použití vlastní dopravy vztahuje pouze na dobu pobytu, nikoli cesty. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v průběhu letecké přepravy, musí cestující tuto skutečnost nahlásit a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání s leteckou společností.

12) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH
1. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upravuje zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.
2. Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CK, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické database i manuálně v listinné podobě.
3. Pokud zákazník sdělí CK informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s CK výslovně souhlasí s tím, že CK bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. o zpracování osobních údajů, konkrétně k účelům podle odst. 5 (a) a odst. 5 (b).
4. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena smlouva o zájezdu mezi zákazníkem a CK.
5. Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům:
a) poskytovaní sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících
b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků CK,
c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CK uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a
d) marketingové a obchodní účely z důvodu existence oprávněného zájmu CK. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydání a vedení zákaznické karty CK, která umožňuje čerpání věrnostních slev.
6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
7. Za účelem uvedeným v odst. 5 písm. (a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování.
8. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, sekterým CK uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců CK, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce CK.
9. Zákazník bere na vědomí, že CK může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
10. Při zpracování osobních údajů bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. CK vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci. Uzavřením smlouvy s CK zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu přidávaných osobních údajů.
11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od CK přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na CK s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, CK neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejich osobních údajů podle tohoto článku.

13) ŘEŠENÍ SPORŮ
Zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu

14) PLATNOST
1. Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 27.11.2023 a vztahují se na všechny zájezdy organizované CK a nahrazují všechny dříve vydané Podmínky.
2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto Podmínek, jsou odpovídající všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku a CK si vyhrazuje právo aktualizace a změn.

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.